Республиканың школа-интернадынга аъш-чемге уруглар хораннанган

Декабрь 13-түң хүнүнде 23 шак 5 минута турда, Республиканың халдавырлыг аарыглар эмнелгезинге «Тываның кадет корпузу» республиканың школа-интернадындан 33 аарыг уругларны эккелгеш чыттырган. Уругларның кадыының байдалы кошкак, эъдиниң изии бедик. Эртенгиниң 5 шакка чедир чыдар уругларның саны 74 чедир өскен болуп турар. Кежээки чемненилге соонда, уругларның кадыы хенертен баксыраанын дыңнаткан. Амдыызында аарыгны тодарадып турар.
Бо хүн эмчилер уругларны хынап, тода диагнозту тургузар. Школада карантин чарлаттынган.

Меню