Шүлүк

Ак-көк Тываң тугу-биле дөмейлешкек
Акы-дуңма казах чоннуң хөлбелчиңнээн
Ак-көк өңнүг сүлде тугун тудуп алгаш
Ава Тывам хей-аъдын көдүрбүшаан
Аажок улуг олимпийжи оюннарга
Артас Санаа Тывам оглу киржиир дээн-дир.

Артыш-шаанак, айдызыңны кыпсып салгаш,
Артас Санаа дуңмавыс дээш, тыва чонум,
Арттар-сыннар кырын орта чажыың чажып,
Алдыы-Үстүү-Хүрээлерге демнии-биле
Арат-чонум күдүк базып чалбарыылы:
Ада-ие төрээн чери күштен берзин.

Орлан-эрес Тыва чоннуң чоргаралы
Опан Саттың белеткээштиң аъткарыпкан
Олимпийжи дуңмам Артас сени дээштиң
Оолдар, кыстар улуг-биче Тыва чонуң
Олут, чыдын уттувуткан хүнден-хүнче
Өрү тейлеп, чедиишкинни күзеп тур бис.

Талыгырда далай бүргээн япон черге
Даглыг Тываң карактарга чурувуткаш,
Таваар ушкан эзир куш дег, эктиң бедик,
Даалгаңны чедиишкинниг күүседип,
Онааң кээрге хевис шыкка чиик-чаагай
Октап алгаш, девип-самнааш тиилеп каар сен!

Чечена Монгуш 29.07.21. 21:15

Меню