Shagaa (Английский язык детям)

Shagaa – the celebration of the New Year by lunar calendar. The tuvan word Shagaa is occurred by two tuvan words “шаг” (“time”) and “аа” (“colostrums”).

The month of Shagaa fest is “white” (pure), spiritual time when everyone should treat kindly and conscientiously to each other, to nature, work, external objects, culture and society.

Spiritual creation (сүзүк) is a great traditions, knowledge absorbed all the good deeds and human kindness. Create spiritually (сүзүктээр) means combine the above-mentioned cases in the conscientiousness, mind and behavior of children and adolescents of younger generation.

Shagaa is tuvan main spiritual celebration that forms the personality of children and adolescents, appreciate the hard work, comply with the laws of nature, treat yourself and others carefully, lovely, seek new knowledge, and strive to develop. It must be remembered that the celebration of Shagaa is a wonderful tradition that comes from time immemorial from our ancestors, so we need to preserve, develop and transmit to the next generation all the best traditions that have been created by our people.

 

Шагаа – ай календары-биле чаа чыл байырлалы.  Шагаа дээрге «шаг» (үе) болгаш «аа» (аа сҮт) деп ийи сөстен тургустунган ұндезин тыва сөс болур.

Шагаа айы «ак» (арыг), кижилерниң бот-боттарынга, бойдуска, күш-ажылга, даштыкы хүрээлелдиң херекселдеринге, культурага болгаш ниитилелге ак сеткилдиг, арын-нүүрлуг хамаарылгалыг болурун алгап-йөрээген сүзүктүг үе болур.

Сүзүк дээрге бугуле эки чүүлдер сиңген чаңчылдар, билиглер, угаадыглар болгаш кижиниң ак сагыжы-дыр. А сүзүктээр дээрге ук чүүлдерни чаш болгаш чалыы салгалдың кижилериниң угаан-бодалынга, аажы-чаңынга бириктирерин ынча дээр.

Шагаа дээрге чаш болгаш чалыы ажы-төлүвүстүң мөзү-бүдүжүн хевирлээринге, күш-ажылды үнелеп билиринге, бойдус хоойлуларын сагыырынга, бодунга болгаш өске кижилерге хумагалыг, ынакшылдыг болурунга, ол ышкаш чаа билиглерже болгаш сайзыраңгай чүүлдерже чүткүлдүг болурун сеткээн эң кол сүзүктүг байырлалывыс-дыр. Бо дээрге өгбелеривистиң салгал байлаа-дыр. Ону хумагалаары, сайзырадыры, ооң чингин утка-шынары болгаш ужурлары-биле ажы-төлүвүстү сүзүктээри – бистиң ыдыктыг харыысалгавыс болгаш хүлээлгевис дээрзин кажан-даа утпаалыңар. («Шагааның сүзүктери» (2017) деп номдан үзүндү.)

Меню