Шагаа байырлалының улуг белээ

Үрде манаанывыс Кызыл хоорайның төвүнде Аныяктар ордузунуң ажыдыышкыны байырлыг хевирге болуп эрткен. Тываның Баштыңы Ш.В. Кара-оол чылыг-чымчак сөстерни сөңнеп, байырлалды ажыткан.
Чараш аныяктар төвүн кылганы өөрүнчүг болгаш чорагааранчыг. Аңаа идепкейжи аныяктарны хаара тудуп, аңгы-аңгы углааныышкынныг ажыл-чорудулгалыг чер болуру шуптувуска билдингир.
Төпке кирип кээрге-ле чылыг, чырык, делгем, чараш! Даштындан көөрге тыва бөрт хевирлиг, кирип кээрге тыва өг ишти дег улуг залда музейге үр үеде шыгжагда чыдар дыка хөй үнелиг даш көжээлерни делгеп салганы онза. Уругларга техниктиг чогаадылгаже хандыкшыырынга кванториум технопарыгы, ыры болгаш танцының “Саяннар” ансамблиниң баазазынга уран чүүлге салым-чаяанныгларны чыып, ансамбльди тургузары-биле болгаш хамааты байдалдың актылар бижидилгезиниң залдары кылдынган.
Хемчегге республиканың идепкейжи аныяктары болгаш чаптанчыг чаштары чыглып, чаа туттунган төптүң онза-чаражын магадап, эки хөөннүг ойнап-хөглеп дыштанганнар.
Ордунуң ажыдыышкынынга чыглып келген аныяктар Тываның Баштыңы Ш.В. Кара-оолга билип алыксаан айтырыгларын салып, чагыг-сөзүн кичээнгейлиг дыңнааннар.
«Келир үевис чүгле силерде, аныяк-өскенде. Бо ажыттынган төвүвүс аныяктарның ийи дугаар бажыңы болурунга идегээр мен. Бурунгаар көрүжүңер делгемчидип, сайзыраалыңар!» — деп чагыын диңмиттиг адыш часкаашкыны-биле хүлээп алган.
Тываның алдарлыг артистери, бичии сылдызывыс Ай-Кыс Кыргыс болгаш К-рор танцы бөлүү чараш көргүзүглери-биле байырлалды улам чараш шинчи киирген.
Чуруктар Виталий Шайфулинии.

#молодежтувы #аныяктар #идепкейжилер #активистытувы #дворецмолодежи #аныяктарордузу #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш_солуннар

Меню