Школа чанының хүндүскү лагерьлери

Республикада школа чанының лагерьлериниң бирги ээлчээ июнь 1-де эгелээн.
Бора-Тайга школазының чанында «Чаңгыс-Дыт» деп чайгы хүндүскү лагерьде 22 уруг хаара туттунган. Лагерь тускай кол угланыышкыныг – спортчу-кадыкшылга кижизидилгелиг. Башкылар уругларга янзы-бүрү хемчеглерни, спортчу оюннарны эрттирип турар.

#чайгыдыштанылгалагерльелри #уруглар #сылдысчыгаш_солуну

Меню