Школаларның изиг чем-биле хандырылгазын хынаан

Россия Федерациязының Президентизи Владимир Путинниң эге класстарның өөреникчилерин изиг чем-биле хандырар дугайында даалгазын канчаар күүседип турарын хынаар сорулга-биле Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазы школаларда хыналдаларны эгелээн.

Хөй-ниити палатазының идепкейжилери, тус чер эрге-чагырга органнарының болгаш хөй-ниити организацияларының төлээлери, медицина ажылдакчылары составтыг бөлүк Бии-Хем кожууннуң 7 ниити билиг школаларынга барып, ында столоваяларны хынаан.

Бии-Хем кожууннуң төвү Туран хоорайда № 1 болгаш № 2, Аржаан, Хадың, Тарлаг, Өөк, Суш школаларының столоваяларының байдалы санитар-эпидемиологтуг негелделерге дүгжүп турары, белеткээн аъш-чеминиң шынары эки, блюдоларның янзы-бүрү хевири болгаш деңзизи сагыттынып турары хыналда үезинде бадыткаттынган.

Бии-Хем школаларының эге класстарында ниитизи-биле 699 уруглар, оолдар өөренип турар. Олар шупту эки шынарлыг изиг чем-биле хандырттынган. Бо чугула ажыл школаларда ада-ие комитеттериниң кичээнгейинде турар.

Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы школазының эге классчыларының ада-иезиниң чамдыызындан ажы-төлүнүң столоваяда чемгерилгезинге хамаарыштыр хомудалдар кожуун эрге-чагыргазынга кирген. Кожуун чагырга даргазының социал политика талазы-биле оралакчызы Валентина Дугар-оол баштаан бөлүк хыналданы чорударга, Хову-Аксы школазында эге класстарның өөреникчилерин изиг чем-биле хандырарында четпестер илереттинмээн.

Чамдык ада-иелерниң хомудалдарынга таарзынмаан ада-иелерниң бижимелдери кожуун чагыргазының “Вконтакте” социал четкиде арынында көстүп келген. Чижээлээрге, “Ооң мурнунда төлеп чемненип турда, өөреникчилер кандыг турган ийик, акшалыг уруглар чемненир, акша чок уруглар аштап хүнзээр, чок болза бижидип чемненир. Чок болза 1000 рубль акша дужаап каар, 1 айда ол акша безин чамдыкта четпейн баар. Харын-даа чемгерип турда, ада-иелер ындын ап бар-ла чыдарлар-дыр. Хырны тотза-даа, караа аш!” деп бижимел бар.

#Хову_Аксышкола #изигчем #хыналда #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ

#Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню