«Солнечный Тесьче» аян-чорук

Кижи бүрүзү чайны манаар. Чай дээрге ылаңгыя өөреникчилерниң ынак үези. Чүге дизе, чайгы дыштанылга эң-не узун, солун болур. Дыштанылга эгелей бээрге-ле, Минусинск девискээринде Вьюшково хөлдүң кыдыында курортка дыштангаш келдим. Санаторийни долгандыр арыг агаарлыг холушкак арга бар. Дыштанып, эмненип келген кижилерге чурттаар 2 каът бажың бар. Өрээлдерге 2-3 кижилер чыдар, арыгланыр, чунар тускай аңгы өрээлдерлиг. Этажтар телевизорларлыг, ойнаар өрээлдерниң чаражын, кижи кайгап ханмас!
Дыштанып барган кижилерни хүнде 5 катап чемгерер. Чеминиң чаагайын, хүнүң-не конфеталар, ногаа, кат-чимис аймаа, янзы-бүрү суксуннар, сүттен кылган чемнер берип турар. Санаторийге кандыг-даа кижилер кээп турарын эскердим. Аңгы-аңгы черлерден ижин-баар, сөөк-даяа, тыныш органнарын улуг, бичии-даа кижилер эмнедип кээп турар. Эң-не сагыжымга кирген чүүл – ойнаар өрээлдери, тренажер залдары, бассейн. Аңаа дыка эки дыштанып, эмнедип алгаш келдим. Курорттуң эвилең-ээлдек ажылдакчыларынга улуу-биле четтиргеним илерекседим. Чайгы үени шын, ажыктыг кылдыр эрттирер мен.

Давид Допсан, 6 «б» класстың өөреникчизи.

Меню