«Сугга дүшкен кижилерниң амы-тынын камгалааны дээш», «Аныяк Маадыр» медальдарның эдилекчизи – Анисья НАЗЫТЫ

2019 чылдың чайгы дыштанылгазында Анисья Баян-Кол суурда кырган-ава, кырган-ачазының бажыңынга турган. Изиг хүнде эжи-биле Эне-Сайның эриинге эштип тургаш, сугда бичии уругнуң дуза дилээн алгызын дыңнап кааш-ла, дуза херек-дир дээн бодалы-биле сугже шурай берген. Сугда дүжүп турар уругнуң чанынга келгеш, арнын өрү көрүндүргеш, эрикче, 7 метр хире черден эжиндирип эккелген. 10 харлыг Ева болган. Ол аразында Еваның ачазы Арслан Хомушку девидээн халып келгеш, уруун ап алган. Ачазы бичии када дуңмазын арыгланыр черже аппаар аразында, Ева эштип билбес болгаш, суг дүвүнде оңгар черже базыпкаш, үнүп чадай берген болган.
Аныяк Маадыр И.Ярыгинге эштир бөлгүмче барып турган болгаш бодунуң күжүнге бүзүрээр. Ол үеде «бодум сугга дүже берзимзе» деп бодал ооң бажынга-даа кирбээн. Анисья Кызылдың 9 дугаар гимназиязының 10-гу классчызы.

#Деньспасателя #Камгалакчы #Сылдысчыгаш_солуну

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню