«СЫЛДЫСЧЫГАШТЫҢ» ТӨӨГҮЗҮНДЕН

Бичии уругларның «Сылдысчыгаш» солуну 1945 чылдың март 1-де тургустунган. 1959 чылдың август 1-де ажылын соксаткан турган. А 1990 чылдың февраль 1-де катап чырыкче үнүп эгелээн. Ынчан ооң өртээ 1 көпеекке дең турганы солун. Дагын тургустунган солуннуң башкы үндүрүлгезинден эгени силерге сонуургаттывыс, уруглар.
БИЧИИ ӨҢНҮКТЕРГЕ
БАЛКЭ Тыва область комитеди, пионер организация­зының область чөвүлели бичии школачыларга «Сылдысчыгаш» уруглар солунунуң катап тургустунганы-биле, чүректиң ханызындан изиг байырны чедирип тур.
Солунуңдан бодуңга ажыктыг чүүлдерни тып, пио­нер болгаш октябрят ажылының талазы-биле сүмелерни ап, долгандыр турар амыдырал дугайында билииңни долдуруп, хөй чаа болгаш солун чүүлдерни билип алыр сен.
Шынчы бол, бүгү-ле четпестер-биле демисеш. Билиг-биле чепсеглен, кижиниң кол байлаа ол. Төрээн чуртуңну өөрен, камна, ооң эрткен болгаш амгы үезин үнеле, ооң маадырларын утпа.
Ол бүгү ажыл-херектерге сээң езулуг өңнүүң «Сылдысчыгаш» болган турарын сеткилдиң ханызындан күзеп тур бис, аныяк номчукчу.
БАЛКЭ Тыва область комитеди, пионер организациязының область чөвүлели.
Меню