«Сылдыска» чагаа

Бай-Тайга кожууннуң В.Д. Иргит аттыг «Авырал» немелде өөредилге төвүнүң «Домисолька» бөлгүмүнүң өөреникчилери (удуртукчу башкызы Куулар А.М) чаңчыл болган чылдың-на эртип турар «Кыжын куштарны чемгериңер!» деп акцияга идепкейлиг киришкеннер. Куштарга боттары бажыңчыгаштарны болгаш чемгерер черлерни кылгаш, тоорук, чиңге тараа, гречка, овсянка, перловка, сула дээш өске-даа тарааларны холуй ургаш, төптүң даштында терекчигештерге аскылаан. Куштарга кышкы үеде чем тып чиири бергезин билип, оларга чемненир черлер кылып, акцияга идепкейлиг киришкеннер. Амгы үеде бора-хөкпештер уругларның кылып кааны бажынчыгаштарының езулуг-ла ээлери апарганынга чаштар өөрүп турарлар. Олар төпче өөренип келирде, ынак куштарынга чемнерни бажыңнарындан ап алгаш келири чанчыл болу берген. Эргим уруглар, силер база куштарга ынак болуңар! Куштар — бистиң өңнүктеривис!
Айлыкмаа Куулар
#Сылдыскачагаа #Куштар #Куштарбистиңөңнүүвүс #Тыва #Сылдысчыгаш_Солун

Меню