Сылдыска чагаа

Экии, өңнүктер!

Чайгы дыштанылга келген. Бис дег бичии оолдар, уруглар дыштанылга үезинде ойнап-хөглеп турда, чай эрткени билдинмейн баар.
Оттуп келгеш авамга-ла дузалажып эгелээр мен. Бичии чаптанчыг 2 дуңмаларлыг мен. Оларны чассарынга хөлчок ынак мен. Оларны ап турумда, авам чаагай аъш-чемин кылып, ачамны болгаш бистерни уругларын чемгерер.
Чемненген соонда ачам ажылдап чоруп каар, бажыңга авам, мен, 2 бичии дуңмам артып каар бис. Хүнзедир кылыр ажылдар дыка көвей болур. Аяктар чуур, ыт чемгерер, огород болгаш чечектер сугарар, дуңмамны алыр дээш…. Кажан авам хосталы бергеш, эштериң-биле ойна уруум дээш чөшпээрээрге, олар-биле ужуражып алгаш ойнап чоруп каар бис.
Тик-токка танцы, ырылар, баштак көргүзүглеривисти дыка салыр бис, көрүкчүлеривис болгаш чүректер саны база көвей.
Дыштанылга-даа болза номчуттунуп, бижиттинип, хостуг үемни шын ажыглаар мен.

Санджана Мелдер-оол
Кызылдың дугаары 17 школазының 2 » и» клазының өөреникчизи.

#ЛетниеКаникулы #Чайгы_дыштанылгам
#Сылдысчыгаш_солуну

Меню