ТАР-ның чаштары Тыва дугайында чүс барымдаалар

Уругларга өрелиг мен
Мээң эң баштайгы шүлүүм «Сылдысчыгашка» 1948 чылда парлаттынган. Амыдыралымның кол кезээ апарган журналист болгаш чогаалчы ажылымны база ооң редакциязынга эгелээн мен. Бежен ажыг чылдар мурнунда ынак солунумну, сүмелекчимни, башкымны үндезин чок черге дүжүргени-биле холбаштыр кончуг аянныг эгелеп алганым, өзүп орар чаштарга чогаал бижиир арнымны чидирген турдум.
Тываның бичии уругларының мурнунга улуг өремни төлээр дээш, чаштарның коммунистиг кижизидилгезинге ажыктыг чогаалдарны бижиир дээш база кызып ажылдаар мен.
Уруумнуң уругларынга, Буян, Виталик суглар-биле «Сылдысчыгашты» чагыдып алган, ооң үнүп келирин өг-бүлемге база улуг байырлал кылдыр санап, четтикпейн манап ор мен.
«Сылдысчыгаш»-биле харылзаамны катап кылынадып, орта чогаалдарны доктаамал парладырын оралдажыр мен. Ол дээш меңээ төлээр ужурлуг гонорар акшаны дөгерезин Бүгү-эвилелдиң В.И. Ленин аттыг уруглар фондузунуң агар санынче шилчидип турарын бир дугаардан эгелээш, чаңгысклассчым, «Сылдысчыгаш» солуннуң хоочун ажылдакчызы чораан, ам чонга билдингир ыраажы, хөй-хөй төлептиг уругларның хүндүлүг иези, кырган-авазы, Парлалга бажыңының бухгалтериязының кассири Татьяна Тамдаковна Кара-Тоннугдан диледим.
Моон соңгаар сылдызың кезээде өшпезин, «Сылдысчыгаш».
Кызыл-Эник Кудажы,
Тыва АССР-ниң улустуң чогаалчызы.
1990 чылдың февраль 1-ниң «Сылдысчыгаш» солунундан.
#ДетиТНР #ТАРныңчаштары #100фактовоТуве #Кызыл_ЭникКудажы #Сылдысчыгаш_Солун

Меню