ТАР-ның чаштары

(1990 чылдың февраль 1-де үнген «Сылдысчыгаштан»)

Уруглар! «Сылдысчыгаш» деп чаптанчыг солуннуң катап төрүттүнүп келгени дээш бистер, Тываның чогаалчылары, силер-биле кады байырлап, өөрүп тур бис.
Ам «Сылдысчыгаштың» катап төрүттүнүп келгени бүгү-ле улуска — бичии уругларга, оларның ада-иезинге, кырган-ава, кырганачаларынга болгаш өгбелеринге база бистерге улуг байырлал-дыр.
Уруглар! Бо чаа «Сылдысчыгаш» солун силерниң ёзүлүг өңнүүңер, сүмелекчиңер, чогаадыкчы хей-аът киирикчиңер болзун, шаандагы «Сылдысчыгаштың» чаагай чаңчылдарын дидими-биле уламчылаңар. Ооң арыннарынче боттарыңарның материалдарыңарны, шүлүктериңерни, чечен чугааларыңарны бижиңер. Келир үениң чогаалчылары — бистиң чалыы салгалывыс база-ла «Сылдысчыгаштың» арыннарын дамчыштыр төрүттүнүп келир дээрзинге идегээр бис.
Уруглар! Ынак солунуңар улам солун, улам чечен, байлак дылдыг, чаагай чаңчылдарлыг болзун дээш бистер база дузалажыр бис.
Байырлалывыс-биле, эргим өңнүктер!

ТЫВА АССР-НИҢ ЧОГААЛЧЫЛАР
ЭВИЛЕЛИНИҢ БАШТААР ЧЕРИ.

Меню