Тараа. (Тоолчургу чугаа)

Даштыкы чурт кирип чорааш, ында кижилерниң тараа деп үнүш тарып, ону чем кылдыр ажыглап турарын бир тыва кижи магадап көрген. Алызындан сонуургак, ажылгыр кижи болгаш тарааны канчап-чооп Тываже эккээрин бодай берген. Чүге дизе тарааны ол чурттуң девискээринден үндүрбес чүве болган-дыр. Тывынгыр кижи чүү боор, аай-дедир боданып хүнзээш, каш үрезинни холунуң, будунуң дыргактарының аразынче суккулап алгаш, чурт кызыгаарын хала чокка
эрте берген иргин. Ынчалдыр-ла Тывага тараа доктаап, кижилерниң ынак чеминиң бирээзи апарган.

Ам силер чүү деп бодаар-дыр силер, уруглар?

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню