Тергиин өөредилгелиг, хөй-ниитижи

Эвилең-ээлдек, чугаакыр, хөглүг, эш-өөрү-биле эп-найыралдыг бичии уруг өөредилгениң шупту эртемнеринге сонуургалдыг. Ылаптыг эртемнерге база күш-культура кичээлдеринге, номчуурунга ынак. Бодунуң бодалдарын тодаргай илередип билир. Кылган ажылын эчизинге чедирер, ЮИД отрядының кежигүнү. Бо бүгү Айгуль Сааяның дугайында сөстер-дир.
Ийиги классчы Айгуль Кызылдың дугаары 9 гимназиязында өөренип турар. Өг-бүлениң чаңгыс уруу.
— Айгуль, башкыларың сени школада эң-не тергиин өөредилгелиг, хөй-ниитижи деп чугааладылар. Кандыг мөөрейлерге киржип турдуң?
— Школада болуп турар хемчеглерде, акцияларда киржип турар мен. Орук шимчээшкининиң бичии инспектору болуру меңээ дыка солун. Чүге дизе бис орук шимчээшкининиң дүрүмнерин эштеривиске база өске-даа улуста тайылбырлап берип турар бис. А өске улуска тайылбырлаар мурнунда, баштай боду база эки билген болур.
Эрткен күзүн шупту клазывыс-биле айыыл чок орук шимчээшкини акцияга киришкен бис. А бо чылын «Март 8-биле байыр чедирдивис, орук шимчээшкининиң дүрүмнерин сагыңар» деп открыткаларны кылдывыс. Оон ыңай «Келир үеже базым» деп конференцияга кириштим, аңаа ам-даа киржир мен.
— Эр хей, Айгуль! А сеңээ кым дузалажып тур?
— Меңээ авам, ачам, угбаларым база башкым Антонина Дмитриевна Сарыглар дузалажып турар. Башкымга ынак мен.
— Хостуг үеңде чүнү кылырынга ынак сен?
— Авамга дузалажыр мен, амданныг чемнер кылыр: торттар, капкейкалар дээш оон-даа өске блюдолар бооп болур. Танцы бөлгүмүнче барып турар мен, чуруттунарынга болгаш дириг амытаннарга ынак мен. Амгы үеде бажыңывыста Валера деп языты-мелегей бар.

Алена НАН-ХОО.

Меню