Тергиин өөредилгелиг

Лопсан Начын – Кызылдың 9 дугаар гимназиязының 9-ку клазының тергиин өөреникчизи. Ол бичии класстардан-на өөрениринге сундулуг, шупту эртемнерге сонуургалдыг. Ооң башкыларының чугаазы-биле, Начын кажан-даа кичээлге белен эвес келбес, бижимел-даа, аас-биле-даа онаалгаларын ыяап-ла кылып алгаш келир. Шээжи-биле берген онаалгаларны база-ла чииги-биле күүседип аптар онзагай оол чүве деп, башкылары чоргаарал-биле чугаалап турарлар. Эки өөрениринден аңгыда, Начын — бүгү талазы-биле уран талантылыг өөреникчилерниң бирээзи. Гимназияның немелде билиглер төвүнүң уругларның чогаадыкчы каттыжыышкыннарының киржикчизи. Ырлаарынга дыка ынак болгаш бичии класстардан тура-ла, Айдың-оол Байланмаа Тойлуевна башкының удуртуп турары «Радость» («Өөрүшкү») уругларның чогаадыкчы каттыжыышкынының кежигүнү болуп, хоорай, республика болгаш Россия чергелиг мөөрейлерге киржип, дээди шаңналдыг черлерге төлептиг бооп келген.
Начын бодунуң чаңгысклассчылары-биле кады бирги класстан тура-ла, орук шимчээшкининиң аныяк инспекторлары бооп турарлар. Боттарының эш-өөрүнге орукка канчаар шын алдынарын, орук чурумун хажыдарга, кайы хире айыылдыг болурун билиндирип, хөй-ле акцияларга болгаш оон-даа өске хемчеглерге идепкейлии-биле киржип турарлар.
Бо чылын Начын тоскуклассчы болгаш, Күрүне шылгалдалары дужаарынга шыңгыызы-биле белеткенип эгелээн. Өөредилге-биле чергелештир янзы-бүрү чергениң мөөрейлеринге, олимпиадаларынга идепкейлиг киржип четтигип турар. Чоокку үеде Начын «Амыдыралдың айыыл чок чоруунуң үндезиннери» (ОБЖ) эртеминге Бүгү-россияның өөреникчилериниң олимпиадазының республика чергелиг чадазынга тергиин эки киришкеш, тиилекчи болган. Ам ол апрель айның төнчүзүнде, башкызы Омак Оюн-биле кады Крым хоорайга болур бо олимпиаданың Бүгү-россия чергелиг чадазынга барып киржиринге белеткени бергеннер.
Өөредилгеден хостуг үезинде Начын өске үе-чергелери-биле бир дөмей телефонунга интернет таварыштыр солун кинолар көөрүнге ынак. Ынчалза-даа өөренир, онаалгалар кылыр үезин база утпайн, бодап турар болза эки чорду деп, ол чугаалады.
Эртем-билигге сонуургалдыг оолга, Начынга, бурунгаар улуг депшилгени, оон-даа хөй чедиишкиннерни чедип ап, келир үеде төрээн республиказының төлептиг хамаатызы болурун күзеп тур бис! Эр-хей, Начын, ам-даа бурунгаар!

Малина СОЛУН-ООЛ,
Кызылдың №9 гимназиязының башкызы.
Чуруктарны хуу архивтен берген.

Меню