Тожуда кайгамчык чараш хөлдер бар

Экии! Мен Кызылдың 9 дугаар гимназиязының өөреникчизи мен. Мени Кристина Суурлай дээр. Мен бо чылын 6 «е» классты доостум, ам 7 классче шилчээн мен. Клазымда эш-өөрүмге болгаш башкыларымга дыка ынак мен. Бо өөредилге чылын эки чедиишкинниг доостум.
Ам чайгы дыштанылгамны эрттирери-биле Тожу кожуунче аъттаныпкан мен. Тожуга чайын кээрге, дыка-ла чараш болур деп, номчукчуларга чугаалаксаар-дыр мен. Ында Азас, Ногаан-Хөл деп кайгамчыктыг чараш хөлдер бар. Олар долгандыр чараш тайга-биле бүргеткен. Ол агаар-бойдустуң каас-кояазын анаа чугаа-биле дамчыдары безин берге. Аңаа баргаш, хөлдерге эштип, аргадан кат-чимис чыып, мөөгүлээр үе кээрге, мөөгү чыыр мен.
Тожуда авам чурттап турар апарганынга дыка өөрүп тур мен. Ынчангаш чайгы дыштанылгамда чанып бар чыдарым бо. Тожуже баар оруктуң хемчээли – ийи чүс он үш километр. Орук чеже-даа узун берге болза, алды шак дургузунда ол-бо талаларда чараш-чараш дагларже көрүп, оларны магадап чорда, оруктуң узуну безин билдиртпейн баар. Төрээн черимниң каас-чаражын магадап, ооң агаар-бойдузунуң тоолзуг кайгамчыктыынга чоргаарланып чоруп олур мен. Бир-ле езулуг тоол оранында чоруур ышкаш сагындырар-дыр. Ала-чайгаар чараш шүлүктер одуругларын-даа сакты хонуп кээр-дир мен. Чогум-на чараш бойдусту караа-биле көөрге безин кижиниң сеткили бедик көдүрлүүшкүннүг апаар-дыр деп чүвени бодум орукка чорааш миннип чор мен.
Чаңгысклассчы эштерим база мен ышкаш чараш агаар-бойдустуг черлерде солун кылдыр дыштанып турлар боор деп идегеп чор мен. Күзүн күш киир дыштанып алгаш, чедиги класска шупту чедиишкинниг өөренип кириптер бис. Башкыларывыска база-ла чайын эки дыштанып алырын дыка күзээр-дир мен.

Кристина Суурлай
Кызылдың дугаары 9 гимназиязының 7-ги классчызы

#чагаалар #детипишут #сылдысчыгаш_солуну

Меню