Тожуда уругларның чайгы дыштанылгазы

«Азас» лагеринге уругларны дыштандырарда, орук айыылын болдурбазы-биле, Тоора-Хем – Азас аразында орукту дескилээн.
Оон аңгыда эштип болбас черлерге тускай демдектерни салган. Уругларга айыыл чок эштир черни тускайлаан.

Чурукту Интернеттен алган.

Меню