ТР-ниң өөредилге яамызының дыңнатканы-биле. ХАЛАС ИЗИГ ЧЕМ

Республиканың 173 школада 30630 эге класстар өөреникчилери бар. Олар 100 хуу халас изиг чем-биле хандыртынган. Бир хүнде уруглар 60 рубль 13 көппеек түңнүг эртенги азы дүъштеки чемни чип турар. 10 хонуктуң чижек менюзун баш бурунгаар тургузуп каан турар. Бо хүн уругларга кандыг чем бээрин школалар боттары билир. Ынчангаш бир школада эртенги чемде сүттүг рис кадыы болза, өске школада уруглар эъттиг плов чип турар таварылгалар бар. Чамдык ада-иелерниң таарзынмайн турары билдингир.
Школаларда халас изиг чемгерилгезиниң дугайында бо хүнге чедир 14 ада-ие изиг шугумче долгап, айтырыгны салган. Оларның айтырыгларын, сагындырыгларын хүлээп ап, кичээнгей чок арттырбайн турар бис. Колдуунда, чем чүге соок болуп турар, өөренмейн турар уругларның үлүүн канчап турар, кургаг чем кылдыр бажыңнарынга чүге эккеп берип болбазыл дээн чижектиг айтырыглар болур. Школага изиг чем дээн соонда, бо хүн школага келген уругларны изиг чем-бмле чемгерер. Ону өскээр ажыглаары болдунмазы билдигир.
Ол бүгүнү барымдаалап көргеш, республиканың шупту школаларынга чаңгыс меню кылырын шиитпирлээн. Ында чүү көрдүнгенил, шупту школалар ол чемни чиир апаар. Пандемия үезинде чамдык класстар ийи неделя бот-аңгыланыышкынче чоруп, өске-даа чылдагааннар-биле өөренмейн турар уруглар бар болгаш, чыл төнчүзүнде изиг чем акшазы артып каап турар. Аңаа көрдүнген акшаны артып каан дээш дедир эгидер деп чүве чок. Ынчангаш бо удаада Чаа чыл уткуштур байырлыг, элбек столдарны делгеп, уругларга бичии байырланчыг байдалды кылырын хурал-суглаага чугаалашкан. Оон өске бир аргазы уругларны (эренги, дүъштеки) 2 катап чемгерери. Ук немелделер РФ-тиң Чырыдыышкын яамызының даалгазы-биле болуп турары билдигир. Чаа эгелээн программа болгаш ам-даа тодарадыр чүүлдер хөй.

Чурукту интернеттен алган.

#МинОбр #пресс_конференция #горячеепитание #образование #дети #Сылдысчыгаш_Солун

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню