ТР-ниң Өөредилге яамызының дыңнатканы-биле. ШКОЛАЛАРГА ЧАА ЧЫЛ

Чаа чыл эрттирген соонда аарыг уруглар көвүдээн деп чүве турбас кылдыр байырлалды организастаар.
Ийиги улдуң декабрь 25-де доостур. Декабрь 26-дан январь 10-га чедир кышкы дыштанылга үргүлчүлээр. Чаа чыл байырлалын уруглар четтикпейн манап турары билдингир. Ынчангаш ону эрттирбейн баар аргавыс чок. Росхереглелхайгааралдың ковидке удур дүрүмнерин хажытпайн ойнап-хөглээри көрдүнген. Ол дээрге класс бүрүзү боттарының кабинеттеринге камгалал маскаларлыг турар. Хемчегни эрттирер беттинде класстарны хлор холумактыг эзилдириг-биле эки аштап-арыглааш, агаарлаткан турар. Соок-Ирей, Харжыгашты өскээртен чалап болбас, школаның башкылары болур ужурлуг. Оон-даа өске аалчылар, ада-иелер киржип болбас. Дыштанылга үезинде уругларны, ылаңгыя чогумча чок өг-бүлелер даңзызында кирип турар уругларны янзы-бүрү солун онлайн хемчеглер манап турар. Ол ышкаш ковид хамчыынга удур дүрүмнерни эки сагыыр болза, мындыг үе дүрген эрте бээр дээрзин уругларга катап-катап сагындырып турар. Чеже-даа кызыгаарлыг үе болза, Чаа чыл байырлалы уругларга солун, уттурдурбас болуру-биле Бүгү-россия чергелиг «Чаа чыл бажың бүрүзүнде», «Күзелдерниң елказы», «Чажыт Соок-Ирей» болгаш өске-даа акциялар дыштанылга үезинде уругларны манап турар. Аңаа белеткелдер кидин-түлүк.
Чурукту интернеттен алган.
#МинОбр #пресс_конференция #Стопкоронавирус #образование #Дети #Группариска #Новыйгод #Детскийутреник #Сылдысчыгаш_Солун
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню