ТР-ниң Өөредилге яамызының дыңнатканы-биле.

ӨӨРЕДИЛГЕ
Школачылар, башкылар аразынга аарыг нептерээр чорук чавырлып турар. Республиканың шупту школалары сентябрь 1-ден эгелеп-ле санитарлыг дүрүмнерни хажыдыышкын чок сагып, кичээлдер чаңчыл езугаар эртип турар. Чүгле ковид хамчыындан аарыг уруг илереттинген классты 2 неделя бот-аңгыланыышкынче чорудуп, ырактан интернет таварыштыр өөредип турар. Ынчаар өөрениринге уругларның техниктиг байдалын барымдаалааш, аңгы-аңгы хевирлерни ажылдап кылган. Компютер, телефон таварыштыр интернетке ырактан өөренир, телефонда «Вайбер» капсырылгазы-биле онаалгалар бээр, социал педагог башкылар уругларның бажыңнарынга онаалгаларны чедирип берип бээр.
Школада хөй уруглар чаңгыс черге чыылбазы-биле, класс бүрүзү боттарының кабинеттеринде өөренип, башкылар класстарны кезип, кичээл эрттирип турар. Часпарлар үезинде уруглар каржып турар кылдыр таарыштырган. Амгы үеде школаже кирерде көрдүнген боттарының эжиин класс бүрүзү билир. 15-20 минута тургузунда аңгы-аңгы эжиктерде уругларның эъдиниң изиин, камгалал массказын хынааш эрттирип турар. 2 шак болгаш-ла аштакчылар хлор холумактыг эзилдириг-биле класстарны аштап-арыглап, агаарладып турар. Ооң мурнунда улуг класс уруглары кабинедин боттары чуп турган болза, ам аштакчылар кылып турар. Чүге дээрге, хлор холукмактыг эзилдириглер-биле ажылдап турар болгаш. Күскү дыштанылганы 2 неделя узатканы эки болган. Ынчан санитар эмчилерниң дүрүмү-биле 14 хонук бот-аңгыланыышкын сагытына берген.
Доозукчу 9, 11 класстарга ОГЭ, ЕГЭ шылгалдаларынга белеткел чогуур деңнелде. Эрткен чылын көрген болгай бис, кандыг-даа чиигелделер турбас деп. Харындаа дээди өөредилге черлери кирер баллдарын бедидипкен болгай. Бүгү Россияның школаларында дег хыналда ажылдар шылгалдаларын 3 хонук бурунгаар дооскан. Көрдүнген график езугаар үе-шаанда болган.
65 хардан өрү назылыг ондактыг бөлүкче кирип турар башкылар дужаал езугаар түр эмнеге хуудузун долдурган, бажыңнарында олурар. Ынчап кээрге башкыларның чедишпес чоруун болдурбазы-биле, ТывКУ-нуң ректору-биле дугуржулга езугаар доозукчу курстарның студентилери-биле ажылдап турар бис. 56 студент уругларның кышкы дыштанылгазынга чедир ажылдаар. Чамдык студентилер ырактан интернет таварыштыр эвес, харын-даа кожууннарга ажылдааннар. Олар барган школаларынга тааржып, доозупкаш аңаа барып ажылдаар керээлерни чарып алганнар.
Чурукту интернеттен алган.
#МинОбр #пресс_конференция #Стопкоронавирус #образование #Дети #Группариска #ТГУ #Сылдысчыгаш_Солун

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню