Тываның хемнеринде сугнуң деңнелиниң дугайында дыңнадыг

Тываның гидрометеорология болгаш долгандыр хүрээлелге мониторинг төвүнүң дыңнатканы-биле алырга, эрткен хүнде Каа-Хем хемниң суу — 100 ажыг сантиметрге, Улуг-Хем биле Бии-Хем хемнерниң суу ортумаа-биле 48 сантиметрге улгаткан.
Тываның өске-даа биче хемнеринде: Кызыл-Хем хем — 15 см; Элегес хем — 8 см; Чадаана хем — 18 см; Сыстыг-Хем хем — 16 см-ге суглар көдүрүлгени демдеглеттинген .
Майның 25-те, Чөөн-Хемчик кожууннуң Хөндергей сумузунда Улуг-Хөндергейниң суу көдүрүлгеш, бажыңнар чанының 12 участогун алган. 6 дугаарлыг өрт-камгалал кезээниң дүрген хөделир бөлүү чурттакчы чонга ол-ла черинге дузаны кадып турар. Хөндергей суму база Чөөн-Хемчик кожуун чагыргалары сай-довуракты төп, сугну чаяары-биле аар техниканы хаара туткан.
Россияның Онза байдалдар яамызының Тыва Республикада Кол эргелели агаар-бойдустуң чаъстап, таарымча чок болуру-биле, чугула херек документилерин,эм-таңын, чылыг хептерин белеткеп алырын республиканың чурттакчы чонунга сагындырып тур. Бажыңнардан үнүп чоруур апарза, чырыктарны өжүрүп, токта коштунган херекселдерни уштуп, аарыг болгаш шимчеп шыдавас ийикпе, азы улуг назылыг кижилерге дузалажып, соңга-хаалганы хаарын утпаңар.
Үер суунуң чоокшулап келгенин кожууннуң Чаңгыс аай дежурный-диспетчер албанынче азы 8 (39422) 9-99-99 дугаарлыг “бүзүрел телефонунче” дыңнадырын сагындырып тур.
Меню