Уруглар садтарында хүреш

«Уруглар садтарында хүреш» төлевилели-биле хүреш маргылдааларын уруглар садтарында эрттирери чаңчыл апарган.
Ээрбек суурнуң «Хензигбей» уруглар садынга хүреш маргылдаазы болуп эрткен.
Аңаа оолдар бот-боттарының күжүн шенежип, ачыр-дачыр хүрешкеннер. Бичии мөгелерниң ачалары, акылары оларны чажындан тура хүрешче хаара тудуп, ооң чажыттарын айтып берип турарын эскерип болур.
Маргылдаага 9 мөгелер аразынга Алдар Куулар чараш аргаларын ажыглап, көргүскеш тиилээн. Салгал Хертек 2-ги черге төлептиг болган. 3, 4-кү черлерге – Соруктуг Мартый-оол, Бады-Мөңге Хевекей болганнар.
Өзүп орар чаптанчыг чаш мөгелеривиске ам-даа сайзыраарын күзеп каалыңар, уруглар!
#тывахүреш #уругларсадтарындахүреш #ээрбек_суур #хензигбей

Меню