Уругларның дыштанылгазы

Бо хүн аппарат хуралынга Шолбан Кара-оол уругларның чайгы кадыкшылга дыштанылгазынче баш бурунгаар сагышты салган. Лагерьлерни уругларның сонуургалының аайы-биле интернационалчы бөлүктерге кылыры чугула. Патриотчу, спортчу, ит-угланыышкын дээш оон-даа өске тодаргай угланыышкыннарлыг болурун чугаалкшан. Чайгы үеде уруглар кадыкшылын быжыктырып дыштанырындан аңгыда, ажыктыг, солун чүүлдерни база билип алыр апаар.
#Аппаратхуралы #Аппаратноесовещание #Дети #Летниелагеря #Сылдысчыгаш_Солун

Меню