Вероника, Виктория, Ника Дүгерлер:

«Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннарынга болгаш тылдың ишчилеринге күдүк базып мөгейип тур бис!
Арыг болгаш тайбың дээрни, аас-кежикти база бүгү-ле чаагай чүүлдерни күзедивис! Байырлал-биле!»

#Май9 #ДеньПобеды #ТиилелгеХүнү #сылдысчыгаш_солуну

Меню