Ырлаарынга салым-чаяанныг кыс

«Өг-бүле бүрүзүнде чаңгыстан эвээш эвес дээди эртемниг уруг» төлевилелдиң киржикчизи, Ай-Чурена Хурен-оол-биле таныжаалыңар, уруглар.
Ай-Чурена 2006 чылда Кызыл хоорайга төрүттүнген, өг-бүлезиниң улуг уруу.
— Ай-Чурена, «Сылдысчыгаш» уруглар солунунуң номчукчуларынга бодуңну таныштырып көөр сен бе?
— Ээрбек ортумак школазының 10-гу классчызы мен. Найыр, Начын дээр бичии эр дуңмаларым бар. Авамны — Алиса, ачамның адын Белек дээр. Олар кайызы-даа спортка хандыкшылдыг.
— Школага кандыг мөөрейлерге киржир-дир сен?
— Спортчу оюннарга, ылаңгыя хол бөмбүүнге, хөлчок ынак мен. Маргылдаалар үспейн киржип, шыырак түңнелдерни эккеп турар бис. База республикада чылдың-на эртип турар уругларның «Хамнаарак» ыры мөөрейинге чедиишкинниг киржип турар мен. Эрткен 2020 чылда республика чергелиг «Хамнаарак-2020» мөөрейиниң Дээди шаңналынга төлептиг болдум. Ол меңээ улуг өөрүшкү болган.
2019 чылда кожуун чергелиг «Уруглар үнү» ыраажылар мөөрейинге база-ла Дээди шаңналды алган мен.
Оон аңгыда, шыдыраага база сонуургалым улуг.
— Тергиин-дир! Сээң деткикичилериң кымнарыл, Ай-Чурена?
— Бирээде авам, ийиде клазывыстың башкызы Байлак Валерьевна Хурен-оол. Олар — мээң улуг дузалакчыларым.
— Школага кижи бүрүзү черле ынак кичээлдиг болур болгай, сээң ынак кичээлиң чүл?
— Күш-культура, орус дыл болгаш математика кичээлдеринге ынак мен. Башкыларымның тайылбыр кылыры база тода, билдингир.
— Хостуг үеңде чүнү кылырынга ынак сен?
— Гитарага ырлап өөренип турар мен. Дааранырынга болгаш авамга дузалажып, дуңмамны ап, бажың ажылдарын кылырынга ынак мен.
— Келир үеде кым болуксаар сен?
— Ыраажы-даа, дизайнер-даа болуксаар мен. Дизайнер кижи дээрге идик хепти бодунга таарыштыр, кымга-даа дөмейлешпес кылдыр даарап, чогаадып алыр. Ынчангаш күзелдерим чедип алырынга бодумга бүзүрээр мен.
— Күзелдериң бүдүп, келир үеде Тывавыстың база бир чараш ыраажызы, улуг дизайнери болуруңну күзедим!

Алдынай СААЯ.

Меню