Кол чүүл дугайында чугаа

Чаа өөредилге чылында бүдүн чурттуң школаларында ышкаш Ыраккы каа-хемниң № 1 школазында «Кол чүүл дугайында» кичээлдер эгелээн.

Школаның Медиа-төвүнге өөреникчилер чыглып кээп, боттарының бодалдарын илереткен.
Анастасия Чадамба, 6 «д» класстың өөреникчизи:
— «Кол чүүл дугайында чугаа» кичээлдиң бирги темазы келир үе дугайында болган. Бис, чаңгысклассчыларывыс-биле кады, Россияның девискээринде янзы-бүрү мергежилдерге кандыг-даа кижи дең эргелиг өөренип ап болурун билип алдывыс. Хореограф болуксаар болгаш, танцы-самны дыка сонуургаар мен. Ынчангаш бодумнуң күзелимни чедип алырынга бүзүрелим улуг. Россия — хөй арга-шинектер чурту, аңаа идегээр мен.
Аржаана Куулар, 6 «д» класстың башкызы:
— «»Россия — хөй арга-шинектер чурту» деп теманы бирги кичээлде уруг­ларга таныштырганым анаа эвес. Уруглар-биле чуртталгада чедиишкинниг болурунуң дугайында ажык чугааны кылдым. Олар боттарының акыларының, угбаларының дугайында улуг өөрүшкү-биле чугаалап турганнар. Оон аңгыда «Төрээн чуртувус деп чүл?» деп айтырыгга харыылап, солун класс шагын эрттирген бис. Алдыгы классчылар кичээл үезинде идепкейлии-биле айтырыгларга харыылаан. Төрээн чериниң дугайында билиглерни утка аайы- биле бөлүглээн: бойдузу, девискээри, төрел-бөлүктер, күрүне дээш оон-даа өске.
Клазывыстың оолдар-уруглары бо кичээлдерни аажок сонуургаан.

 

Меню