Тук көдүрер ыдык чаңчыл

понедельник санында школаларда өөредилге чурттуң тугун көдүрер ыдык чаңчылдан эгелээр. Ыраккы каа-хемниң №1 школазында база ындыг.

Школаларда чаа өөредилге неделязын РФ-тиң болгаш ТР-ниң туктарын көдүрүп, ыдык ырыларын ырлаарындан эгелээр. Бүдүн школаның өөреникчилери ыдык ырны ырлажыр, а тергиин эки өөредиглиг уруглар күрүне тугун көдүрер.
Ыраккы Каа-Хемниң № 1 школазының 10 «а» клазының өөреникчизи Александр Сат:
— Кажан-бир чурттуң тугун көдүрер хүндүткелдиг даалга алыр мен деп бодавайн чораан мен. Чоргааранчыг, дүвүрээзинниг, харын-даа коргунчуг… шупту бодалдар хары угда холбашкан. Бодум дээш чоргаарланып турдум. Мээң кожуунга, республикага киржип турган олимпиадаларымның түңнелдери, эки турачы ажылдарга киришкеним халас болбаан-дыр.
Мээң кады төрээн эр дуңмам база бо школада өөренип турар. Ол мээң тук көдүргенимни сонуургаан. Дуңмамга чуртунуң болгаш төрээн чериниң төлептиг хамаатызы, оглу болурун тайылбырладым. Бис боттарывыска чүнү кылыксаар бис, ол шупту чуртувус­ка хамаарылгалыг. Бичии оолчугаш бүрүзү — төрээн чериниң камгалакчызы-дыр. Эки өөренири — улуг күш-ажыл.
Оон аңгыда ук школада «алдарлыг бөлүк» бар. Ынаар школаның тергиин спортчулары кирип турар. Оларга база чурттуң тугун көдүрер ыдыктыг хүлээл­ге онаажып турар.

Ыраккы Каа-Хемниң №1 школазының
Медиа-төвүнүң материалдары.

 

Меню