Турисчи аян-чорук хүнү

Тес-Хем кожуунда уругларның хүндүскү дыштанылга лагеринге туристер хүнүн демдеглээн.

Турисчи аян-чорук бичии чаштарның база бир ынак хевири дээрзи чугаажок. Уруглар онза байдалдарда, танывазы черге берге таварылгаларда, канчаар бодун алдынарының дүрүмнеринге өөренген.

Турисчи аян-чорук хүнү сула шимчээшкинден эгелээн болгаш, хүнзедир омак-сергек болур күштү алганнар. Олар арыг агаарга шимченгир оюннарны ойнаан. Хүн солун эрткен. Уруглар агаарга кадыкшылдың күжүн ап, позитивтиг энергия-биле чүгленген. Турисчи хүн шупту чаштарның сеткилинге таарышкан. Аян-чорук хүнүнде уруглар патриотчу чорукка, чугаалажырының культуразынга болгаш интеллектуалдыг сайзыралды алганнар.

Мира КОНГУЛ-ООЛ

Меню