Чаштарның шуулганы

Август 25-27 хүннеринде Москва хоорайга Уругларның культурлуг шуулганы болуп эрткен. Аңаа 1500 хире салым-чаяанныг чаштар Россияның янзы-бүрү булуңнарындан кээп киришкен. Тываны Надя Рушева аттыг уругларның уран чүүл школазының кижизиттирикчизи Сайлана Ооржак база башкызы Аяна Дойбухаа төлээлээннер.
Чаштар шуулганының ажыл-чорудулгазынга культураның алдарлыг ажылдакчылары:Сергей Безруков, Игорь Бутман, Елена Гагарина, Николай Цискаридзе болгаш оон-даа өскелер киришкен.

Медээни база чурукту социал четкилерден алган.

Меню