Тоол КҮЗЕЛ

Кыштың аяс хүннериниң бирээзи турган. Дээрниң өңү чиңгир-ле көк. Хүннүң херелдеринден көдээ суурнуң хөй-хөй ыяш бажыңнарының делгем улуг соңгаларының кылагар шилдери чайыннанып тургулаан.
«Малчын» кудумчузунуң бир талакы тротуары-биле Өлзеймаа иешкилер кылаштажып органнар. Бичии уруу Кара иезиниң холундан четтинмишаан, өрү шурап ойнап чораан. Таптыг-ла ынчан иешкилерниң кыры-биле «Як-40» деп самолёт элээн бедик ужуп эрткен. Кара ол самолеттан карак салбаан. Чиңгир-көк дээрниң талыгыр ырак делгемнеринде ужуп чораан ол эзирни кайгамчык-ла сонуургаан.
— Самолёттуң соонга чүге шөйдүнчек ак ис артып каары ол, авай? – деп, уруу сонуургап айтырган.
— Сээң идиктериң истери канчап харга артып каар ийик, ол база ындыг-дыр – деп, авазы далаш харыылаан.
— Кайы хире бедик ужуп чоруурун биске көргүзери ол-дур, аа?
Авазы чүнү-даа ыыттаваан. Оон Кара кандыг-ла-бир чүвени боданган хевирлиг болгаш база-ла айтырган:
— Николаева-Терешкова ужудуп чорда, ракетазы изин база соонга арттырып каан бе?
— Ийе, база арттырып каан.
Караның төнмес хөй-ле айтырыы авазын анчыгзындырыпкан. Авазы уруунче көргеш:
— Соксап көрем, Кара, сонуургавас-ла чүвези чок ийин, бо уругнуң – дээн.
— Канчап сонуургавас боор, авай – деп, Кара иштинде шала хомудаксап, дидим эвес чугаалаан: — Мен өзүп келгеш, ол ракетаның изи-биле октаргайже аспайн ужуткай мен.
— Күжүр космонавтыны — деп, авазы ам-на уруунуң бажын суйбааш, эргеледи аарак мынча дээн:
— Ам сеңээ, Кара, чүгле кончуг эки өөредилге болгаш сагылга-чурум херек.
Кара «Як-40» деп самолёттуң чиде берген изин дилегзинип, талыгырда чиңгир-көк дээрниң хиндиинче көрзүнмүшаан, боданып базып орган.
Таспай Саая
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню