Начын мөге Алдар Дамбаның чайгы дыштанылгазы

Чай дүшкен. Шупту школачылар дыштанып кирипкен. Бичии Начын мөге Алдар Дамба Кызыл хоорайның 5 дугаар гимназия школаның 3-кү клазын дооскан. Ам 4-кү классче шилчээн. Алдар – 5 ажы-төлдүг өг-бүлениң ортун оглу. Ол – шимгенчир, спортка ынак бичии мөге.
«Сылдысчыгаш» солуннуң редакциязынга ол бодунуң чайгы дыштанылгазының дугайында таныштырган.

Алдар тыва хүреш болгаш хостуг хүрешкке бичиинден тура салымныг, ынчангаш изиг чайны ол хүреш маргылдаазының чыынды командазы-биле спортчу белеткелден эгелээн. Июнь 25-26 хүннеринде Алдар Тере-Хөлге Наадым байырлалының үезинде болур хүреш маргылдаазынга белеткенип турган.

Хостуг үезинде бичии мөге Ярыгин аттыг спортзалының чаштар лагеринде дыштанып турар. Ында Алдар эштип болгаш өске-даа спортчу хевирлерни сонуургап, бүгү талалыг сайзыралды ап турар. Оон аңгыда «Алдар» деп спортчу клубче барып турар. Ол тренери Эрес Кара-Салдан хүрештиң янзы-бүрү аргаларынга өөренип алыр аргалыг.
Бичии мөге Моолга болгаш өске-даа хоорайларга болуп турган маргылдааларга доктаамал киржип турар.

Спортка хандыкшылдыг бичии оол амгы үеде дыштанмышаан, Наадымның хүреш маргылдаазында белеткенип эгелээнин сагындыраал.

Олчей СЕРЕН

Syldyschygash Solunu

Меню