Стол теннизинге маргылдаа

Чаа-Хөл кожуунга школачылар ортузунга «ЗОЖ — это модно» деп аттыг стол теннизинге маргылдаа эрткен. Ону өөреникчилер ортузунга наркоманияга удур чарлаттынган айның иштинде чоруткан. Маргылдаага киришкен оолдарның аразындан бирги черни Мөнге Седипбей, ийигизин Сайдаш Ховалыг, үшкү черни Мерген Тамдын ээлээн. Оолдарга дипломнарны тывыскан.

Меню