Мөөрей!!!

Экии, Сылдысчыгаш!
Мөөрей «Мээң ачам»
Сүт-Хөл кожууннуң Ондар Ч-Д.Б аттыг Кызыл-Тайга ортумак школазының бешки клазының өөреникчизи Ондар Аймила Алдар-ооловна. Клазының башкызы Ондар Нонна Намчыл-ооловна
«Мээң ачам-мээң чоргааралым»
«Чыдыны бак уруг боор, чоорганын тевер»-дээн ачамның мени эргеледип, чассыткан үнүн дунениң-не уйгум-биле дыңнаар мен. Эргим, ынак ачамның бо сөстерин кара чажымдан-на дыңнап өзүп келдим.
Мээң ачамны Ондар Алдар-оол Олчамаевич дээр. Ол ажыл-ишчи кижи. Кажан-даа анаа олурбас: малын кадарар, аңнаар,балыктаар, аян-чорук кылырынга болгаш номчуттунарынга ынак. Ол мал ажыл-агыйы-биле сырый, малга ынак кижи. Хөй-хөй шаңналдарның эдилекчизи. «Наадым» байырлалының каш дакпыр киржикчизи. Ачамга ынак, хүндүлээр мен. Ачам биске дыка ынак, үргүлчү чагыг-сөзүн берип, өөредип чоруур. Авамның быжыг чолеңгиижи, «даяңгыыжы».

 

.

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню