«Сылдыска» чагаа
Чоргаарланыр мен

Бистиң бажыңывыста эң кол кижи ачам деп болур. Ол бажыңда шупту чүвени харыылап турар. Эр кижиниң кылыр ужурлуг ажылдарын кылып би­лир болгаш, аңаа мени өөредир. Бажыңывыста мал-маган азырап турар. Инектерни, аъттарны ажаап-карактаарын ачам-биле иелээ харыылаар бис.
Ачам чоок-кавы тайгаларның, хемнерниң, даглар­ның аттарын шуптузун билир. Оларны биске чугаалап, чүге ынчаар адаанын тайылбырлап бээр. Бир-ле катап тайгаже өг-бүлевис каттап чорупкан бис. Мен бирде авамның, угбамның чанынга, бирде ачамның чанынга кээп, бичии сыгыртаамны долдуруп чоруп турдум. Канчангаш-ла, ачамче көрнүп кээримге, мени оожум деп имнеп тур. Шала ишкээр угже айыткаш, көр даан деп сымыранды. Ынаар көре бээримге, чаражы аажок амытан тур. Чоогундан таптыг көөр бодалдыг шимчей бээр арамда, караш-ла диди. Ол мыйгак дээр­зин ачам чугаалады. Мыйгак – мыйыс чок кыс аң, а сыын дээрге мыйыстыг эр аң деп, ачам тайылбырлап берген. Тайгага эң бир дугаар көрген улуг аңым ол болган. Ам бодум көрзүмзе, эр-кызын билип каар боор мен.
Мээң ачамны Салим Олегович Натпит-оол дээр. Самагалдайның Симчит Авый-оол аттыг бичии уруг­ларның уран чүүл школазында чурук башкылап турар. Ооң өөреникчилериниң аразында Россияда, делегейде, республи­када бичии уруглар аразында эртип турар мөөрейлерниң тиилекчилери бар.
Ачам мээң-биле тайгалап, балыктап, кыжын чуңгулап, чайын хөлдерге эштип чоруур хостуг үези хөй боорун күзээр мен. Авам, угбам, мен ачамга дыка ынак бис. Ачам база биске ынак.

Сайын-Хаан НАТПИТ-ООЛ,
О-Шынаа ортумак школазының
4-кү классчызы.

Чурукту хуу архивинден берген.


#Сылдыскачагаа #Мээңачам #Сылдысчыгаш_Солун

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню