Ачам ышкаш шеригжи болу мен

Өг-бүле парыгынга кызыгааржылар бичии чаштарга делгелгени организастаан. Шериг угланыышкынныг булуңну бичии оолдар сонуургааны чугаажок.

Догус Ондар, 6 харлыг:

— Мен Спутникте садикче барып турар мен. Ачам бо үеде шериг талазында ажылдап турар, ынчангаш шериг операциязынче киржип чорупкан . Байырлалда авам-биле кады келдим. Өзүп келгеш, ачам ышкаш шериг кижи болур мен.

Меню