Чаа тоол КОЙГУНЧУГАШТЫҢ ДАГААЖЫКТЫ КАМГАЛААНЫ

(Чемненмес уругларга номчуп бээр, көгүдүг)

Бичии Койгунчугаштың эжи Дагаажык турган.Ол Дагаажык дириг эвес, ойнаарак эвес, а чуруп каан Дагаажык чүве-дир. Ону чемненир тавактың дүвүнде чуруп каан. Койгунчугаштың авазы оглунга сүттүг, амданныг кадыкты куткаш бээрге, Дагаажыктың чуруун кадык дуглай апкан. Койгунчугаш дыка дүрген шопулаан туда тырткаш, шалыпкыны-биле чемин чип эгелээн.
«Ап!» – Дагаажыктың кудуруу көстүп келген. «Ап!» – Чалгыннары көстүп келген. База бир шопулакты чигген, Дагаажык долузу-биле көстүп келген-дир эвеспе.
– Экизин! – деп, Койгунчугаш алгыра-дыр.
– Бо-дур мээң Койгунум! Ку-ка-ре-ку!
– Бо-дур мээң Дагаажыым!
Бир-ле катап Койгуннуң авазы тараалыг кадыкты аажок чаагай кылдыр хайындыргаш, Койгунчугашты чемненири-биле чалаан. Койгунчугаш шала хорадап, чемненир хөөн чок, чемин чивейн, бажын чайгаан. Тавакта кадык ол-ла хевээр турган, ону кым-даа чивээн. Хенертен дыңнаарга оожум үн дыңналган:
– Ко-ко-ко! Меңээ дузалажыңар, мени камгалаңар!
Кым кыйгырып турар чоор. Койгунчугаш дүвүрей берген. Оон бажынга Дагаажыгаш-дыр деп бодал кирип келген. Ынчан Койгунчугаш тавакта чаагай тараа кадыкты бичии эвес, улуг шопулакты алгаш, чий каапкан.
– Экизин, мен хосталы бердим. Мени камгалап калдың, Койгун. Четтирдим!
Оон эгелээш-ле Койгунчугаш Дагаажыкты камгалап турар болуп, тавакка кагган сүттүг кадыктан эгелээш, тыва мүннү болгаш ногаадан кылган борщту дүрген чий кааптар апарган-дыр эвеспе оо!

Милана МОНГУШ,
Ак-Довурак хоорайда
«Теремок» уруглар садының кижизидикчи башкызы.
Чуруктарны интернеттен алган.
#Тыватоол #Сылдысчыгаш_Солун

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню