Чаштарга өөредиглиг тоол ДЫӉНАНГЫР ЭВЕС ШҮҮНЧЕЖИК

Бир-ле бичежек хоорайга шүүнче чурттап чораан. Ол кончуг тенек, аажок хѳглүг, танцылап-самнаарынга дыка ынак. Самнап халыыр дээш, мырыӊай чүнү-даа уттуп алыр. Ынчап тура, чалбыраашталып, оон мырыӊай, кыва бээр турган.
Ол самнам тургаш долганып, тырыкыланып, аай-дедир эглип, кѳжегеден-даа туттунуптар. Чоорту чоруй, бажыӊ иштиниӊ эдилелдеринге, чемненир ѳрээлден удуур ѳрээлче, оон херим иштинче самнааш, теректерден, чадаӊ ыяштардан, холунга чүү туттунар болдур, шуптузун тудуп аптар айыылдыг апарган.
Ооӊ туттунуп, дегген чүүлдери шупту ѳрттенип турган чүве-дир. Ынчангаш кижилер Шүүнчеден коргар апарган. Шак ол байдалга Шүүнче таарзынмас, муӊгараар турган. Чүге дизе аӊаа чуртталганы Кижилер шаӊнаан болгай. Ам кээп сестир апаарга бергезин!
Бир-ле катап Шүүнче ону кылып, бүдүрүп каан черге келгеш, дуза дилээн. Ол кижилерге дузалыг боорундан эрткеш, соора чаӊнап, хора чедирип турарын ам-на билгеш, база дыка-ла муӊгараан.
Шүүнчени бүдүрген Кижи боданып олургаш, аӊаа орталанып база дыштанып чыдар кылдыр бажыӊчыгаш кылып берген. Ол болза — от хааржаа. Чааскаан чалгааравас кылдыр угбаларын катай суп каан. Оон бээр-ле чугаа дыӊнавас Шүүнче чурумчуп, от хааржаанга чурттап эгелээн-дир оо!
Милана МОНГУШ,
Ак-Довурак хоорайныӊ «Теремок» уруглар садында кижизидикчи башкы.Ноябрь.2019чыл
#Чаатоол #Отбилеойнавас #Оваарымчалыгбол #Сылдысчыгаш_Солун

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню