Экии «Сылдысчыгаш»!

Мени Донгак Алдын-Сай дээр. Мөңгүн-Тайга кожууннуң Тоолайлыг эге школазының 4-кү клазынче кирер мен. Чайгы дыштанылгамны Сайыр деп черде аалымга эрттирдим. Авамның улуг уруу мен. Менден бичии 2 дуңмам бар. Авамга дузалажып, дуңмаларым алчып, аяк-сава чуп, бызааларым кадарып чайлаан мен. Хой кадарарда угбаларым-биле кады чоруур бис.
Ам удавас өөренип эгелээринге өөрүп тур мен. Өөредилге херекселдериниң шуптузун авам садып берген. Ынак школамны, эштеримни сакты бердим.
Школавыс дужунда Удур-Тайга, Суур-Тайга бедип алган көстүп турар. Солагай талазында арга бар. Оң талазында Барлык хем агып чыдар.

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню