Шүлүк

СЫЛДЫСЧЫГАШ СОЛУНУМ
Холга тудуп алырга,
Кончуг чараш, өңнуг-даа,
Адырылбас, номчуурум
Аажок ынак солунум!Эштеримни кыйгырдым,
Эге чылда чагыдаал!
Чаштар бижээн солуннуң,
Чаңгызын-даа эрттирбээл.

Артыш ДОНГАК,
Кара-Хаак ортумак школазының 7 «б» клазының өөреникчизи Школаның «Бийир шенелдези» бөлгүмнүң кежигүнү.

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню