«Сылдысчыгашка» чагаа

Өг-бүле

Шыян ам. Бир-ле черге дыка-ла найыралдыг өг-бүле чурттап чораан чүвең иргиң. Ачазын Алдын-оол Өлчей оглу, авазын Чинчи Чиңгис кызы дээр. Ожуктуң үш дажы дег үш кыстыг. Улуг уруун Сайсуу, ортунун Ай-Белек, хеймерегин Чечек деп адап каан.
Бир-ле катап өг-бүле арга кирип, агаарлап чоруп кааннар. Орук ара, мөөгүнү камныы кончуг чыып ап чорааннар эвеспе. Чеди хар четкелек, тенек уруу Сайсуу аай-дедир маңнап тургаш, хараган адаанда чараа-чечен көрүп каап-тыр.
— Авай, ачай, дуңмаларым, бээр келиңер, чараа-чечен көрүп кагдым!
Авазы тургаш:
— Шынап-ла, арганың тывызыксыг аңы – чараа-чечен-дир.
Хеймер уруу:
-Авай, ачай, өөвүсче ап алыр бис бе?
Ачазы тургаш:
— Чок, уруум, чараа -чеченниң ада-иези бар. Ол ада-иези чокта, чурттап шыдавас.
— Чаа, ачай, ам чанар бис бе?
— Ийе, уруум, чанар бис.
Сайсуу элээн ырай бергеш көөрге, үш чараа-чеченнер таваар бар чытканнар. Сайсуу амырай берген: «Чараа-чеченниң өг-бүлези-дир»
Ол-даа өг-бүле, бо-даа өг-бүле эки чурттап чоруй барып-тыр оо!

Даяна Демертен,
Элегес-Аксы ортумак школазының 4 «а» клазының өөреникчизи.

 

Меню