«Сылдыска» чагаа Даай-авамның аалынга

Кызылдың 9 дугаар гимназиязының 2-ги классчызы мен. Авам эмчиде ажылдап турар. Улуг угбам Ульяновск хоорайда эмчиде өөренип турар. Кырган-авам, кырган-ачамның уйнуктары 19 бис. Шагаада хөй кезиивис Улуг-Хемниң Торгалыгда кырган-авам, кырган-ачам сугга чыглып келген бис.
Улуг даай-авам биле честем – «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» төлевилелдиң киржикчилери. Ынчангаш даай-авам сугнуң аалынга база чораан бис. Чеде бээривиске хой төрүп эгелей берген. Кажаада бичии хураганнар маалаар-ла. Хураганнарның кулактары делбиң-делбиң, чаптанчыглары хөлчок. Аалга хостуг үе эвээш боор, суглаар, ыяш киирер, хураганнар эмзирер, инек мыяа аштаар, дуңмаларын хайгаараар.
Кызыл хоорайга көөрде, кыштагның хары дыка арыг, ак. Хар-биле соккулажып, аңдаштанып, чуңгулап ойнаарга дыка солун. Хүндүс хойлар одарлай бээрге, караңгы кажаа иштинге олуруп алгаш, коргунчуг чугаалажыр бис. Бир хүн угбам ээлиг арт дугайында коргунчуг болуушкун чугаалап турда, кажаа эжии ажыттына берген. Шупту корткаш, ыыт чок олурувуста, чанывыска төлдүредип чедип келзе-ле, Намбырал акым болган. Кырган-ачамның улуг идиктерин, тонун кедип алган. Акым боорга шупту дыка амырап каттыржып турган бис.
Шоваа Чамыян,
Кызыл хоорай.
#Сылдыскачагаа #кыштаг #дыштанылга #Тыва #Торгалыг #Сылдысчыгаш_Солун

Меню