«Сылдыска» чагаа ТӨРЭЭН БОЙДУЗУВУС

«Арыг-агаар – алдын хүн дег үнелиг. Кижи – бойдустуң төлү болгай. Бойдус дээрге боду бүткен арга-арыг, агаар, суг. Бойдуска ынак болуңар, уруглар!
Бойдуска хумагалыг болур. Арга-арыг иштинге агаарлап чорааш от-биле ойнавас – өрт үне берип болур. Сугларны, хөлдерни хирлендирбес, ында чурттап турар балык-байлаңны камгалаар. Дириг амытаннарны хумагалаар.

Чайлагга кожа өглерниң уруглары Оя, Оня, Олеся, Айыраң, Олчаң аргаже агаарлап чорааннар. Айыраңда туран бар болган. Ол туран-биле кижи бүрүзү манажып ап, бойдусту сонуургап көргеннер. Кодан, дилги, элик, хүлбүс бүгү-ле дириг амытаннар ында болган. Арыг кылаң дамырак кара-суг кыңгырадыр ырлавышаан агып бадып чыткан. Чаагай кара сугну суксунун хандыр бактааннар. Тайга черде кат-чимис кайгамчык хөй болгай. Пөште тоорукту хол сунгаш дүжүрүп ап болур. Чолдак чодур пөштүң чаагай тооруун, кат-чимисти, мөөгүнү чыып ап, дыка-ла сонуургааннар. Аргага оон аңгыда янзы-бүрү куштарны, хектиң эдерин, торганың токкуладыр соктанырын көргеннер. Чаашкын чаай бээрге, чүгле ынчан чанарын сактып келгеннер.
Чылбак Монгуш,
Күш-ажылдың хоочуну,
РФ-тиң хүндүлүг башкызы
Кызыл хоорай.
#Сылдыскачагаа #Бойдускахумалал #Тыва #Сылдысчыгаш_Солун

Меню