Башкымга байырым

Башкымга байырым
(Чагаалар допчулалы)

Экии, эргим «Сылдысчыгаш» солуннуң редакциязы!
Мени Салчак Намзы­­рай дээр. Мен Чүргүй- оол Хомушку аттыг 16 ду­гаар школаның 3-кү клазының өөреникчизи мен.

Март 8 байырлалы эрте берген-­даа болза, клазым баш­кызы Чодураа Минчей-­ооловна Тюлюшке ба­­­йырым чедирер дээш бижип олур мен.
Чодураа Минчей-оолов­на Тюлюш — Россия Федерациязының Өөредилгезиниң хүндүлүг ажылдакчызы. Мен клазым башкызынга дыка ынак мен. Башкывыс бисти үргүлчү клазывыс-биле солун хемчеглерже эдертип алыр: театр, цирк, делгелгелер дээш кайнаар-даа кады барып турар бис.

Кичээл үезинде баш­кывыс дыка шыңгыы, бедик негелделиг. Тема тайыл­бырлаары эки.

Мээң ынак кичээл­дерим: «Сан», «Тыва дыл», «Долгандыр делегей».
Оон ыңай башкывыс класска дыка солун, хөг­лүг мөөрейлер база эрттирер.

Башкывыс дыка кызымаккай. Чамдыкта Чодураа Минчей- ооловна башкымны көргеш, бодум кырган-авамны, Надежда Сер­геев­наны, сактып кээр мен. Мээң кырган- авам база башкы чораан.
Авам кырган-авамны: «Кызыл-дустап чо­­­рупкан» — деп меңээ чугаалаан. Ачам кырган-авамны: «кушкаш апаргаш, ужуп чорупкан» — дээр.
Бирги класска кырган-авам дузазы-биле онаалгамны кылыр турган бис. Ам мен улуг апарган мен. Онаал­гамны бодум кы­лып алыр чордум.
Ынчангаш башкым мени мактаар. Чодураа Минчей-ооловнага кадыкшылды, аас-кежикти күзедим!

Намзырай Салчак.
Авторнуң чуруу

Меню