Баштайгыларның бизнесче баштайгы базымнары

Улуг-Хем кожуунда «Чодураа» лагеринге Бизнес хүнү эрткен. Оолдар, уруглар орулга ажылдап алыр дээш боттарының бизнес-төлевилелдерин чогааткан.

Бизнес хүнүнде уруглар хоойлу езугаар чөпшээрелди алгаш, боттарының ажылдаар олуттарын белеткеп, чарлалда бижээн аттарын аскылаан. Сайгарлыкчы чорукту эгелээр мурнунда олар ачы-дузаның өртек-үнезин санап, айыылын баш бурунгаар көрүп, чөпшээрелди алгаш, орулганы ажылдап алганнар.

Лагерьниң девискээринге элээн каш хөй-ниити чемненилге черлери, 2 чараштаныр салон, массаж кабинеди, тату салон, таро картага көзер салыр кабинет, таксы ачы-дузазы дээш оон-даа өске бизнес-төптер ажыттынгылаан. Отряд бүрүзү боттарының идеяларын боттандырар дээш креативтиг чоруун көргүскен.

Меню