Даянаның чайгы күзели

Даяна Кыргыс ам 7 харлыг, бо күзүн бирги классче өөренип кириптер. Ол 15 дугаар школага өөренирин шиитпирлеп турар.
Амгы үеде төрел угбалары-биле кады уран чүүл колледжиниң чайгы дыштанылга школазынче барып турар.
Ырлаар, чуруттунар күзелдиг болгаш, ол лагерьже барган. Хүннүң-не аңаа солун чаа чүүлдерни билип өөренип, чаа найыралдажып алган өске бичии уруглар-биле ойнап турарлар.

«Сылдысчыгаш» солунунуң корреспондентизи: «Чайның арткан үезинде чүнү кылыр бодалдыг сен» — деп айтырган:
— Мен херимим иштинге шупту эштеримни чыггаш, майгын чаткаш, огородумдан өзүп келген каттарымны чыггаш, эштерим-биле ол майгынга кат чип, дыштанып чыдыксап тур мен – деп, бичии Даяна күзелин илереткен.

Олчей СЕРЕН,
авторнуң тырттырган чуруктары.

Syldyschygash Solunu

Меню