Дошка уругларның айыыл чок чоруу

Тес-Хем кожууннуң Чыргаланды школазының 5-ки клазының өөреникчилеринге клазының башкызы дошка айыыл чок чоруктуң дугайында тайлбырны чоруткан. Уруглар Кара-Суг хемниң эриинге «Кичээнгейлиг, чуга дош!» класстан дашкаар хемчегге идепкейлиг киришкеннер.

Меню