Тожуда «Тоолдар хүнү»

Тоора-Хемниң Леонид Чадамба аттыг ортумак школазының чанында уругларның дыштанылга лагеринге «Тоолдар хүнү» эрткен. Уруглар башкылары-биле кады тыва тоолдарның кайгамчыктыг оранынче аян-чорукту кылганнар.

#тоолораны

Syldyschygash Solunu

Меню