Хөглүг чай. Ынчалза-даа…

Уругларның четтикпейн манап турганы чараш хөглүг чайгы дыштанылгалары келгени-биле кады амы-тынга, кадыкшылга онза айыылды таварыштырып болгу дег чүүлдер база тургулаар. Оларның бирээзи – сугга эштип турар үеде болур хай-халаптың уржуктары. Оларны канчаар болдурбазының дугайында Республиканың немелде өөредилге төвүнүң комплекстиг айыыл чок чорук килдизиниң даргазы База-оол Топча-биле чугаалаштывыс.

– Чайгы үеде, хемнерге, хөлдерге дыштанып тургаш, кандыг дүрүмнерни сагыыр ужурлугул, База-оол Максимович?

– Сугга эң-не айыыл чок дыштанылга дээрге-ле бодунуң чоок улуг улузунуң хайгааралы-биле эштири болур. Хемге эштип болбас деп сагындырыглыг демдек тургузуп каан черге эштири кадыкшылга болгаш амы-тынга айыылдыг. Оон аңгыда танывазы, эштип көрбээни ээрем сугларже кирбес болза эки. Ол сугнуң дүвүнде чудук, дазыл, даш, демир, шил-даа бар болуп болур. Олар эштип турар кижиге онза айыылды тургузуп турар.

– Дыштанылга эгелээни-биле өөреникчилерниң сугга айыыл чок чоруунга хамаарыштыр кандыг ажылдар чоруттунуп турарыл?

– Колдуунда-ла уругларга тайылбыр ажылдарын чайгы дыштанылга мурнунда улуг күжениишкинниг чорудуп турар бис. Оон аңгыда уругларның хем-сугларга айыыл чок чоруунче кичээнгейни угландырган хөй санныг акцияларны, темалыг мөөрейлерни болгаш өске-даа профилактиктиг уткалыг оюн-тоглааны эрттирип турар. Хемнер эриинче рейдилер база удаа-дараа чоруп, улуг улустуң хайгааралы чокка эштип турган уругларны тодарадып, ада-иезин кыйгырткаш, оларның холунга дамчыдып хүлээдип турар бис.

– Ажы-төлдүң дыштанылгазын шын организастаар дээр болза, чүнү кылып болурул?

– Чайгы дыштанылга, шынап-ла, хөглүг, солун, ажыктыг болзун деп бодаар болзувусса, сагыыр ужурлуг дүрүмнерни хажытпайн, кичээнгейни кошкатпас болзувусса эки. Ада-иелер, улуг улустар уругларын хайгаарап, үргүлчү чанынга туруп, оларның-биле кады дыштанып, ажы-төлдүң айыыл чок чоруун быжыглаар болзувусса дыштанылгавыс, шынап-ла, ажыктыг, солун эртер. Ажы-төлдүң чайгы дыштанылга үезинде сугга айыыл чок чоруу – улуг улустуң сагыш салыышкыны дээрзин утпас болза эки.
– Солунувуска чагыг-сүмелиг интервью бергениңер дээш, четтирдивис. Ажылыңарга чедиишкиннерни күзедивис, База-оол Максимович!

Малина СОЛУН-ООЛ.

Syldyschygash Solunu

Меню