Уругларның айыыл чок чоруун хандырары дээш

Каа-Хем кожууннуң назы четпээннер-биле ажылдаар инспекторлары база Онза байдалдар килдизиниң ажылдакчылары уругларның айыыл чок чоруун хандырары сорулгалыг хыналда үнүүшкүннү чоруткан.

Хыналда үезинде эштири хорулглуг айыылдыг черлерни көрген.
Улуг улустуң хайгааралы чок уруглар эштип турары илерээн. Оларга профилактиктиг тайылбырны чоруткан

Меню